wtorek, 29 września 2015

Stary Fordon do remontu! Ruszyły konsultacje społeczne do projektu.

Kościół św. Mikołaja. Jedna z architektonicznych pereł
Starego Fordonu - fot. Pit1233, Wikimedia Commons
Jak część z Was wie, pewien czas temu brałem udział w pracach społecznych grup roboczych, których celem było opracowanie wstępnych wytycznych dla późniejszych prac nad pełnym planem rewitalizacji Starego Fordonu. Na przestrzeni kilku spotkań szereg grup roboczych opracował założenia dla komunikacji, gospodarki, społeczeństwa i estetyki Starego Fordonu, które trafiły w ręce fundacji "Pracownia Zrównoważonego Rozwoju" (dalej jako pracownia) odpowiedzialnej za przetworzenie danych. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w tę sobotę, a wczoraj udostępnione zostały także online wraz ze startem oficjalnych konsultacji społecznych. Nie ukrywam, że nadal mam sporo uwag i zastrzeżeń, gdyż pewne zapisy omawianego dokumentu są dla mnie, mówiąc wprost, dziwne i nie do końca jasne. Inne zapisy wymagają większego doprecyzowania, co wynika zapewne z faktu, że pracownia jest organizacją nie pochodzącą z Bydgoszczy, a z Torunia i może nie mieć pełnej świadomości specyfiki i układu przestrzennego Fordonu jako takiego.

Poniżej zamieszczam kilka swoich uwag do projektu, które wysłałem w ramach konsultacji wraz z uzasadnieniem swoich zastrzeżeń. Ponieważ nie chcę kopiować tutaj całego dokumentu, polecam Wam zapoznać się z ustaleniami, nim przejdziecie do dalszej części tego wpisu. Informację o rozpoczęciu konsultacji znajdziecie TUTAJ, natomiast przeglądu dokumentu oraz zgłoszenia swojego zestawu uwag możecie dokonać TUTAJ.


Uwagi do dokumentu 
"WIZJA STAREGO FORDONU W ROKU 2020"

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie brałem udziału w pracach wszystkich grup, gdyż zaproszony zostałem jedynie do tej, która poświęcona jest gospodarce i pobudzeniu przedsiębiorczości w obrębie Starego Fordonu. W związku z tym, w niektórych punktach, jest to moje pierwsze spojrzenie na tematykę danej grupy. Dla ułatwienia nawigacji komentowane punkty oznaczać będę odpowiednio "c.s. X, c.o Y" dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, w nich ujętych.

C.s. 1, c.o. 1 - Punkt: "Szczegółowy plan odtworzeń kamienic frontowych"
Z racji przemieszania w Starym Fordonie zabudowy kamienicznej i parterowych budynków o charakterze wiejskim dodałbym do zapisu planu odtworzeń zezwolenie na nadbudowę budynków parterowych do poziomu jednego piętra bądź utworzenie wysokiego poddasza tam, gdzie budynek dysponuje stromym i wysokim dachem spadzistym. Dzięki temu będzie można uzyskać o wiele bardziej spójne pierzeje, bez znaczących dziur w linii zabudowy.
C.s. 1, c.o. 2 - Dodanie zapisu "Zakaz stosowania powierzchni z płyt i/lub kostki betonowej w ciągach pieszych na głównych ulicach Starego Fordonu oraz w przestrzeni rynku" 
Nie wiem, czy jest tutaj potrzebny dodatkowy opis. Stary Fordon powinien być traktowany jako strefa staromiejska, a powierzchnia chodników i placów powinna być wykonana z elementów kamiennych, aby pasować do historycznej zabudowy, a także, by uniknąć wietrzenia i szybkiej degradacji zastosowanych materiałów.
C.s. 1, c.o. 3 - Punkt "Konkursy architektoniczne jako standard projektowania miejsc."
Zapis niejasny - o jakiej miejsca chodzi? Proponuję zmianę na "(...) standard projektowania przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej, wraz z małą architekturą". Miejsca mogą odnosić się do bliżej nieokreślonych miejsc spotkań bądź być interpretowane jako wyznaczone punkty Starego Fordonu. Tak szerokie określenie najprawdopodobniej doprowadzi do nadużyć i wypaczeń pierwotnego założenia projektu.
C.s. 2, c.o. 1 - Punkt "Włączenie części Starego Fordonu do Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego"
Proponuję usunięcie tego zapisu, lub doprecyzowanie miejsc przeznaczonych do włączenia w obszar BPPT, a także ograniczenie ich do funkcji biurowych. Tereny między rynkiem w Starym Fordonie a ulicą Brzechwy powinny zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi, dzięki czemu postulowany w dokumencie węzeł przesiadkowy przy ulicy Fordońskiej (c.s. 3, c.o. 1) uzyska znaczne uzasadnienie ekonomiczne dla uruchomienia kolejowego połączenia w ramach rozszerzenia BiT City, bądź miejskiej linii szynobusowej w osi W-Z z możliwością przedłużenia do Ostromecka. Jednocześnie pozwoli to osiedlić jeszcze większą ilość mieszkańców w bezpośredniej bliskości Starego Fordonu, zapewniając dodatkowych klientów i użytkowników infrastruktury publicznej.

Na włączenie do struktur BPPT o wiele lepiej nadaje się cały obszar od ulicy Wiślanej do ulicy Inflanckiej poszerzony o tereny między ulicą Witebską i linią kolejową (na zachód od ulicy Kampinoskiej). Ulokowanie takich inwestycji w tym miejscu nadal pozostanie z korzyścią dla Starego Fordonu, gdyż będą to miejsca pracy w odległości zaledwie kilku minut jazdy komunikacją zbiorową od rewitalizowanych obszarów. Jednocześnie lokalizacja na wskazanych terenach nie doprowadzi do nadmiernego wzmożenia ruchu (w tym ciężkiego) na rewitalizowanym obszarze.
C.s. 2, c.o. 2 - Punkt "Otwarcie Laboratorium Kreatywności (miejsca na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)"
Koszt otwarcia centrum kreatywności o roli i skali podobnej do CNK jest jednym z głównych wariantów zagospodarowania Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Tworzenie mniejszej placówki o charakterze konkurencyjnym nie będzie w stanie ściągnąć zainteresowania, które skierowane zostanie na większy obiekt w centrum miasta. Proponuję zmianę na ośrodek związany z technikami transportowymi z głównym naciskiem na rowery i maszyny proste, co nawiązywałoby do zakładów Romet, które funkcjonowały w Fordonie. Poszerzyć to można o elementy ekspozycji dot. obróbki termicznej (cegielnia) i maszyn parowych (kolej wąskotorowa do cegielni i Pruska Kolej Wschodnia, która przebiega przez Stary Fordon do mostu).
C.s. 2, c.o. 3 - Punkt "Program i realizacja nowych inwestycji Bydgoskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w okolicach Starego Fordonu."
Uzupełnienie punktu o wykorzystanie lokalizacji inwestycji BTBS w roli zapełnienia wyrw w zabudowie pierzejowej Starego Fordonu oraz dopełniającej zabudowę zamkniętych kwartałów pierzejowych.
C.s. 3, c.o. 1 - Punkt "Wytyczenie węzła przesiadkowego na ulicy Fordońskiej, integrującego transport rowerowy, autobusowy oraz kolejowy"
Punkt bardzo nieprecyzyjny. Na znajdującym się w Fordonie (traktowanym jako obszar na wschód od Wiaduktów Warszawskich) odcinku linii kolejowej znajdują się trzy stacje/przystanki kolejowe, wszystkie zlokalizowane bezpośrednio przy ulicy Fordońskiej. W tym punkcje należy doprecyzować, czy chodzi o stworzenie węzła przesiadkowego na stacji kolejowej Bydgoszcz-Fordon, czy też może o budowę nowego przystanku kolejowego pod wiaduktem drogowym w bezpośredniej okolicy Ronda Buxakowskiego wraz z towarzyszącymi im nowymi przystankami autobusowymi.
C.s. 3, c.o. 2 - Dodanie zapisu "Stworzenie na nabrzeżu punktu pozwalającego na zatrzymanie w Starym Fordonie jednostek kursujących w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego"
W tym roku z okazji remontu śluz w Bydgoszczy linia tramwaju wodnego została poprowadzona aż do Toru Regatowego na Brdyujściu. Pokazuje to, że istnieje realny potencjał śluzowania jednostek tramwaju na Wisłę i trasowania ich aż do Starego Fordonu. Linia taka mogłaby początkowo kursować jedynie podczas wydarzeń kulturalnych, jak rekonstrukcje historyczne w Wyszogrodzie, czy Święto Starego Fordonu, a wraz z postępem rewitalizacji tej części dzielnicy, rewitalizacją toru regatowego oraz zagospodarowaniem historycznym grodziska w Wyszogrodzie, powstać mogłaby zupełnie nowa linia tramwaju wodnego prowadząca do Starego Fordonu na stałe.

Widok z rynku w Starym Fordonie na ulicę Bydgoską - fot. Pit1233, Wikimedia Commons

Podsumowanie


W tym miejscu kończą się moje uwagi do zaprezentowanego dokumentu. W kilku miejscach zmieniłbym jeszcze zapis, ale ponieważ nie zmienia to w najmniejszym stopniu sensu postulowanych zmian, nie ma też żadnej potrzeby o tym w ogóle pisać. Sam dokument jest bardzo wyraźnie wersją roboczą, co widać po niejednolitych czcionkach wklejanych prawdopodobnie z różnych źródeł. Jeśli moje komentarze przekonały Was do pewnych zmian, pamiętajcie także uwzględnić podobne zastrzeżenia w swoich zestawach uwag wysłanych w ramach konsultacji. Głównym motorem wprowadzania zmian do takich dokumentów jest częstotliwość postulowania poszczególnych poprawek, więc zastrzeżenia dotyczące tych punktów (JEŚLI zgadzacie się z moim poglądem) jak najbardziej warto powielać, najlepiej ujęte własnymi słowami przez Was samych.

- Przemek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz